SR.NO
NAME
MAGAZINE
1  SPARKLE  SPARKLE ( 2015 - 2016 )
2  SPARKLE  SPARKLE ( 2016 - 2017 )
3  SPARKLE  SPARKLE ( 2017 - 2018 )
4  SPARKLE  SPARKLE ( 2018 - 2019 )
5  SPARKLE  SPARKLE ( 2022 - 2023 )
6  SPARKLE  SPARKLE ( 2022 - 2023 )