CBSE Result 2018-2019     


Sr.No Name Percentage (%)
1. Miss Snehal Shridhar Kane 97.40%
2. Master Pradyumna Arjun Paithankar 96.20%
3. Miss Manali Rahul Patil 95.40%
4. Miss Vaishnavi Kumar Paramekanthi 95.00%
5. Master Shiwaditya 95.00%