Sr.No Name Percentage
1. SAHIL SUDHIR CHAUDHARI 97.00%
2. PRATHAM TUSHAR GADKARI 96.80%
3. MRUNAL GANESH NALAWADE 96.60%


Sr.No Name Percentage
1. Miss Snehal Shridhar Kane 97.40%
2. Master Pradyumna Arjun Paithankar 96.20%
3. Miss Manali Rahul Patil 95.40%
4. Miss Vaishnavi Kumar Paramekanthi 95.00%
5. Master Shiwaditya 95.00%
                CBSE Result Academic Year 2018-19